محبوب من

محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست.. شما تنها خبر خوش این عالمی

محبوب من عشق شما مرا به فرا تر از خودم کشانده است.

محبوب من، در دنیا جز شما خبری نیست.. شما تنها خبر خوش این عالمی

به اشتراک بزارید