پنج وارونه.. سهراب سپهری

خواهر کوچکم از من پرسید: پنج وارونه چه معنا دارد؟ … من به او خندیدم, گفت: روی دیوارو درختان دیدم بازهم خندیدم گفت: دیروز خودم دیدم که مهران پسر همسایه پنج وارونه به مینو می داد آنقدر خنده برم داشت که طفلک ترسید, بغلش کردم و بوسیدم و با خود گفتم: بعد ها وقتی سقف […]

به اشتراک بزارید